Общи условия

Общи условия за ползване на сайта inglobo.bg

  1. Inglobo.bg е безплатен информационен уебсайт, в който се публикуват авторски статии и материали.
  2. Потребител е всяко лице, което отваря през уеб браузър която и да е от страниците на сайта inglobo.bg
  3. При зaрeждaнeтo нa кoятo и дa e стрaницa oт inglobo.bg с вгрaдeнитe в нея хипeрвръзки пoтрeбитeлят сe съглaсявa, изцялo приeмa и сe зaдължaвa дa спaзвa нaстoящитe Oбщи услoвия.
  4. „Атика Ева“ АД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие настоящите Общи условия чрез актуализиране на този документ.
  5. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта inglobo.bg, включително, но не само, текстове и изображения, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права.
  6. Забранено е копирането, възпроизвеждането, публикуването, превеждането, променянето, цитирането и използването по какъвто и да е друг начин на която и да е част от информационните ресурси и материали, публикувани на сайта inglobo.bg, без предварителното писмено съгласие на „Атика Ева“ АД. 
  7. Неспазването на забраната по предходната т. 6 представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  8. Запознаването със съдържанието на  сайта  е свободно, като потребителят не е длъжен да въвежда каквито и да било лични данни.
  9. Общите условия за ползване на уеб сайта inglobo.bg сe подчиняват на законите на Република България. За всички въпроси, неуредени с този документи, се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, отнасящи се до или свързани с този документ, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, ще бъдат отнесени за решаване пред компетентния съд на територията на Република България.
  10. Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 15.10.2019 г.